VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY SPOLOČNOSTI NEW FLAG S.R.O.

Stav 02/2018

1. PLATNOSŤ

Tieto podmienky platia len voči osobám, ktoré pri uzatvorení zmluvy konajú v rámci vykonávania svojej živnostenskej alebo samostatnej zárobkovej činnosti (podnikania) i voči právnickým osobám verejného práva a zvláštnym verejnoprávnym zariadeniam. Pre naše všetky, i budúce, dodávky platia výhradne tieto podmienky. Odlišné alebo dodatočné podmienky objednávateľa sú pre nás nezáväzné, i keď v ojedinelých prípadoch nebudeme oponovať, pokiaľ tieto podmienky výslovne uznáme. V takom prípade majú platnosť len pre príslušnú jedinú zmluvu. Zvláštne dohody uzatvorené medzi nami a objednávateľom tým zostávajú nedotknuté.

2. UZATVORENIE ZMLUVY

2.1. Naše ponuky sú vždy nezáväzné.
2.2. Objednávky sú od nás prijaté až po tom, ako ich potvrdíme. Doručenie dodacieho listu alebo faktúry objednávateľovi a vykonanie dodávky alebo služby majú platnosť potvrdenia.

2.3. Zmluva je uzatvorená s podmienkou samostatného dodávania tovaru. To neplatí, pokiaľ je nedodanie tovaru zavinené z našej strany, obzvlášť ak sme neuzavreli kongruenciu. Objednávateľa budeme okamžite informovať o nedostupnosti tovaru a poskytnuté proti plneniu bez meškania nahradíme.

2.4. Nákupom súhlasíme so zaradením do emailovej databázy New Flag s.r.o. na dobu 5 rokov od posledného nákupu, tento súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný.

2.5. Osobné údaje budú spracované obdobie 5 rokov od posledného nákupu. Osobné údaje budú spracované v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom. Tento súhlas môže kedykoľvek odvolaný.

3. CENY, PLATOBNÉ PODMIENKY

3.1. Naše ceny sa riadia cenníkovou cenou platnou v deň uzatvorenia zmluvy vrátane zákonnej dane z obratu a rozumie sa zo závodu bez nákladov na obal a expedíciu. Vedľajšie náklady sú vyúčtované na základe predložených dokladov.
3.2. Sme oprávnení zvýšiť cenu, pokiaľ sa dodávka uskutoční alebo sa z dôvodov zavinených objednávateľom môže uskutočniť až po viac než štyroch mesiacoch po uzatvorení zmluvy. Pri dodávke po viac než šiestich týždňoch po uzatvorení zmluvy sme inak oprávnení na primerané zvýšenie cien, ak sa zvýšia naše vlastné náklady, obzvlášť ceny za materiál, náklady na energie, tarifné mzdy, zákonné a tarifné sociálne dávky alebo prepravné náklady a nebudú kompenzované znížením iných nákladov.
3.3. Naše pohľadávky sú splatné bez zľavy v eurách dodaním tovaru objednávateľovi. 3.4. Prijímanie zmeniek a šekov si vyhradzujeme. Príjem sa uskutoční vždy len z dôvodu platby s prihliadnutím na všetky náklady a výdavky a bez poskytnutia záruky na včasné predloženie a vznesenie protestu.
3.5. Objednávateľovi prislúcha nárok na kompenzáciu len v prípade, že je jeho protinárok právoplatne stanovený alebo že je nesporný. Tento zákaz kompenzácie neplatí pre protinárok kvôli nedostatku, ktorý spočíva na tom istom zmluvnom vzťahu ako naša pohľadávka. Na uplatnenie zadržiava čieho práva je objednávateľ oprávnený len vtedy, keď jeho protinárok spočíva na tom istom zmluvnom vzťahu.

4. DODÁVKA, PREVOD RIZÍK

4.1. Údaje o dodacej lehote sú nezáväzné, pokiaľ nebol výnimočne prisľúbený určitý dodací termín.
4.2. Sme oprávnení na čiastočné dodávky – pokiaľ je to pre objednávateľa prijateľné – na ktoré vždy vystavíme zvláštnu faktúru.
4.3. Naše dodávky prebiehajú EX WORKS – EXW (Incoterms 2010). Ak je dohodnuté zaslanie tovaru, prechádza riziko náhodného zničenia alebo zhoršenia tovaru – i v prípade, že uskutočníme dodávku, prevezmeme náklady alebo urobíme súpis, popr. uvedenie do prevádzky – odoslaním tovaru, najneskôr jeho opustením nášho podniku alebo skladu na objednávateľa. Spôsob prepravy, trasa a balenie budú zvolené v prípade nedostatočnej písomnej inštrukcie objednávateľa zvolené podľa nášho uváženia. Obzvlášť v prípade vývozu je objednávateľ povinný poskytnúť nám včas všetky potrebné podklady a informácie. Dopravné poistenie uzatvárame len na prianie a v mene objednávateľa.
4.4. Rozoznateľné škody vzniknuté pri doprave musí objednávateľ prepravcovi bez meškania oznámiť a poznamenať do nákladného listu, špedičného príkazu alebo dodacieho listu a nechať prepravcom podpísať; ak to nebude možné, musí objednávateľ vyhotoviť protokol o škode.

4.5. Ak sa omešká expedícia v dôsledku okolností, ktoré spôsobil objednávateľ, prechádza riziko na objednávateľa odo dňa, keď bol tovar pripravený na odoslanie. V tomto prípade sme oprávnení uskladniť tovar podľa nášho uváženia na náklady a riziko objednávateľa a požadovať zaplatenie dohodnutej ceny.

5. VÝHRADA VLASTNÍCKEHO PRÁVA, ZAISŤOVACIE PRÁVO

5.1. Vyhradzuje si právo na vlastníctvo nášho tovaru („výhradný tovar“) až do úplného zaplatenia všetkých, i budúcich, pohľadávok vyplývajúcich z nášho obchodného vzťahu vrátane všetkých vedľajších pohľadávok. V prípade bežnej faktúry má výhradné vlastníctvo platnosť zaistenia dlžnej pohľadávky.
5.2. Objednávateľ je oprávnený v rámci riadneho obchodného styku tovar podliehajúci nášmu výhradnému vlastníctvu predať. Objednávateľ nám už teraz postúpi všetky práva, ktoré mu predajom vzniknú vrátane všetkých vedľajších práv. Postúpenie prijmeme. 5.3. Objednávateľ nesmie dať výhradný tovar do zálohy alebo ich previesť do vlastníctva inej osoby na zaistenie dlhu. Prístup tretích osôb k výhradnému tovaru a pohľadávkam postúpeným podľa bodu 5.2, obzvlášť konfiškácia nám musí objednávateľom písomne oznámiť. Objednávateľ je povinný zásahy tretích osôb okamžite odmietnuť s upozornením na naše práva.
5.4. Príkaz na začatie insolventného konania, čo sa týka majetku objednávateľa, nás oprávňuje na odstúpenie od zmluvy a na vyžiadanie okamžitého vrátenia tovaru. 5.5. Zaväzujeme sa, že výhradný tovar i pohľadávky postúpené v súlade s bodom 5.2 uvoľníme, hneď ako realizovateľná hodnota zaistených predmetov prekročí 110 % zaistenej pohľadávky. Uvoľnenie sa uskutoční prevedením vlastníctva, popr. spätným postúpením. 5.6. Náklady za spätné prevzatie a zhodnotenie výhradného tovaru nesie objednávateľ. Náklady sú paušálne 5 % výnosu zhodnotenia vrátane DPH, pokiaľ nepreukážeme vyššie alebo objednávateľ nepreukáže nižšie náklady.

6. NÁROKY V PRÍPADE NEDOSTATKOV

6.1. V prípade nedostatkov odstránime poruchu podľa našej voľby alebo dodáme nový tovar (dodatočné plnenie). V prípade pochybenia, neprijateľnosti alebo odmietnutia dodatočného plnenia môže objednávateľ cenu znížiť alebo – nielen pri bezvýznamných nedostatkov – odstúpiť od zmluvy alebo požadovať náhradu škody podľa bodu 7.
6.2. Objednávateľ má povinnosť vyplývajúcu z obchodného práva bez meškania prezrieť tovar a udeliť okamžitú výhradu nedostatkov (§ 377 Obchodný zákonník); za „okamžitý“ sa pritom považuje obdobie najdlhšie sedem týždňov.
6.3. Výdavky v súvislosti s dodatočným plnením, ktoré vzniknú tým, že je predaný tovar dopravený na iné miesto než na dohodnuté miesto plnenia, prevezmeme len na základe zodpovedajúcej písomnej dohody.
6.4. Nároky vyplývajúce z nedostatkov nemôže objednávateľ postupovať.

7. RUČENIE NA NÁHRADU ŠKÔD A VÝDAVKOV

7.1. Neobmedzene ručíme pri škodách vzniknutých osobám i za úmysel alebo hrubú nedbalosť a tiež v prípade, že produkt nemá garantované vlastnosti. Naša záruka za ľahkú nedbalosť, obzvlášť kvôli porušeniu povinností vyplývajúcich zo záväzkového vzťahu a kvôli nedovolenému konania, je vylúčená, ibaže by sme porušili podstatnú zmluvnú povinnosť (napríklad povinnosť bezchybnej a včasnej dodávky). V tomto prípade sa naša záruka obmedzuje na škody typické pre zmluvu, s ktorých výskytom sme museli na základe nám známych okolností počítať. Ručenie podľa zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú chybou výrobku zostáva nedotknuté.
7.2. Vyššie uvedené pravidlá platia adekvátne pre naše ručenie za náhradu zbytočných výdavkov.

8. PREMLČANIE NÁROKOV PLYNÚCICH Z NEDOSTATKOV A NÁROKOV NA NÁHRADU

8.1. Premlčacia lehota pre nároky objednávateľa kvôli nedostatku je jeden rok. To neplatí pre nároky na náhradu škôd a výdavkov, ktoré sa týkajú telesnej ujmy a škody na zdraví alebo sa boli spôsobené úmyselne či hrubou nedbalosťou.
8.2. Premlčacia lehota pre nároky objednávateľa na náhradu škôd a výdavkov, ktoré nespočívajú v nedostatku tovaru, je jeden rok. Nedotknuté zostáva zákonné premlčanie nárokov kvôli úmyslu alebo hrubej nedbalosti i ujme na tele alebo zdraví a premlčanie nárokov na základe zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú chybou výrobku.

9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

9.1. Miestne príslušným súdom pre všetky spory vzniknuté zo zmluvného vzťahu a v súvislosti s ním je dohodnutý súd v mieste nášho sídla. Sme však oprávnení vznášať žaloby i v sídle objednávateľa.
9.2. Platí české právo.
9.3. Pokiaľ by niektoré z týchto ustanovení bolo neúčinné alebo sa neúčinným stalo, nie je tým dotknutá účinnosť ostatných ustanovení.

 

Provozovatel eshopu: 

New Flag s.r.o. 
Pobřežní 620/3
18600 Praha 8
Česká republika 

IČO:04799780 
IČ DPH: SK4120045919
DIČ: CZ04799780